Έρευνα

Μια ηχητική παρέμβαση σε άτομο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Θεώνη Ευαγγελοπούλου
Η διαγνωστική διαδικασία και ερμηνεία της ΑΨΦ
Η διαγνωστική εργασία της Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας (ΑΨΦ, μέθοδος Tomatis) 0περιλαμβάνει ένα αναλυτικό ιστορικό και μια εξέταση με το «τεστ ψυχοακουστικής διερεύνησης» (ΤΨΔ), το κατεξοχήν διαγνωστικό εργαλείο της ΑΨΦ. Στην περίπτωση της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που θα περιγραφεί στην επόμενη ενότητα, δόθηκε έμφαση στο ιατρικό ιστορικό και διεξήχθη, επιπλέον, μια αναλυτική νευροψυχολογική αξιολόγηση από ειδικό.

Το ΤΨΔ μετράει την ικανότητα του αυτιού του εξεταζόμενου να ακροάται, δηλαδή να συνειδητοποιεί τον ήχο που στέλνει το μηχάνημα και να δίνει την σωστή απάντηση. Μετράει την ενεργητική ακρόαση, δηλαδή την συνειδητή ακοή. Πληροφορίες για την παθολογία ακοής προβάλλονται επίσης, αλλά με στόχο να παραπεμφθεί το άτομο σε σταθμισμένο μηχάνημα για τονικό ακοόγραμμα. Το μηχάνημα του ΤΨΔ έχει διαφορετικές σταθμίσεις, οδηγίες και τρόπο εκτέλεσης, με αποτέλεσμα οι ποιοτικές πληροφορίες τις οποίες παρέχει να είναι πλησιέστερες ως προς τον τρόπο με τον οποίο, το ανθρώπινο αυτί ακροάται τους ήχους. Το ανθρώπινο αυτί δεν ακούει όλες τις συχνότητες με την ίδια ένταση. Οι αποκλίσεις από το «ιδανικό» ΤΨΔ υποδηλώνουν τις νευροαισθητηριακές άμυνες και τις θωρακίσεις, δηλαδή τους επιβιωτικούς μηχανισμούς με τους οποίους το άτομο αποφεύγει επώδυνες καταστάσεις ή εμπειρίες όταν απειλείται από αυτές.

Το ΤΨΔ μας δίνει πληροφορίες για τις εξής παραμέτρους, οι οποίες είναι:

1) Η τροχιά της αέρινης και οστέινης ακουστικής καμπύλης. Μετρούμε την τροχιά της αέρινης και της οστέινης ακουστικής καμπύλης και τις αποκλίσεις από την ιδανική ακουστική καμπύλη. Η ιδανική ακουστική καμπύλη είναι μια μονάδα μέτρησης και ένα κέντρο αναφοράς, το σχήμα της οποίας αντιστοιχεί στον βέλτιστο τρόπο ακουστικής αποκωδικοποίησης του αυτιού.

2) Η αλληλοεπίδραση της αέρινης σε σύγκριση με την οστέινη καμπύλη στο ίδιο αυτί ή στις σχέσεις των δύο αυτιών, όταν συγκρίνουμε τις ακουστικές καμπύλες του δεξιού με του αριστερό αυτί. Παραδείγματος χάριν, άλλη […]

Περαιτέρω έρευνες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Διεθνούς Ενώσεως Συμβούλων Tomatis