Διαταραχές της ομιλίας, της γλώσσας και της επικοινωνίας συμπεριλαμβάνουν κάποιο βαθμό δυσλειτουργίας της ακουστικής αντίληψης, της ακουστικής αποκωδικοποίησης, ή της ακουστικής μνήμης. Όταν δεν υπάρχει ακουστική παθολογία ή παθολογία των οργάνων της φώνησης, η ηχοθεραπευτική μέθοδος Tomatis, σε συνδυασμό με τη λογοθεραπεία, μπορεί να συνεισφέρει σε μια πιο γρήγορη ανάπτυξη ή βελτίωση της ομιλίας και του λόγου.

Οι δυσκολίες της επικοινωνίας μπορεί να χαρακτηρίζονται από μια δυσκολία πρόσληψης της ομιλίας ή της προσωδίας. Κάποια άτομα δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους αποτελεσματικά, λόγω δυσκολιών ελέγχου των διαφόρων τομέων του επιτονισμού ή της έντασης της ομιλίας. Χωρίς τον έλεγχο αυτό, η φωνή μοιάζει επιθετική, κρύα, ή επίπεδη στο άτομο που αυτή απευθύνεται.