Το Κέντρο μας εφαρμόζει την αυθεντική μέθοδο Tomatis, όπως αυτή έχει περιγραφεί από τον ίδιο τον Tomatis. Ο καθηγητής Tomatis, στο βιβλίο του The Conscious Ear (1991) παροτρύνει τον κόσμο να είναι επιφυλακτικός όταν χρησιμοποιεί κάποια από τις πολυάριθμές «παραλλαγές της Μεθόδου Tomatis», όπως και εναλλακτικές τεχνικές ακουστικής ενεργοποίησης οι οποίες δεν έχουν εφευρεθεί από τον ίδιο. Περιγράφει συνοπτικά τις αρχές της αυθεντικής Μεθόδου Tomatis ως ακολούθως:

  1. Η Μέθοδος Tomatis θα εποπτεύεται από επαγγελματία που έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από τον Dr. Tomatis (η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως).
  2. Η Μέθοδος Tomatis συμπεριλαμβάνει μια συγκεκριμένη συστοιχία διαγνωστικών διαδικασιών, συνεχιζόμενη εποπτεία και αξιολόγηση της προόδου από πιστοποιημένους επαγγελματίες.
  3. Οι χρήστες της Μεθόδου Tomatis χρησιμοποιούν τα πιο υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικά μηχανήματα που πληρούν τις προδιαγραφές του Dr. Tomatis. Τα μηχανήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν ειδικά τροποποιημένα ακουστικά και συσκευές αναπαραγωγής ήχου που είναι κατευθείαν συνδεδεμένα με το Ηλεκτρονικό Αυτί.
  4. Η Μέθοδος Tomatis αποτελείται, τόσο από ενεργητικές ασκήσεις (τραγούδι, ομιλία, ανάγνωση) όσο και από παθητικές ασκήσεις (άκουσμα ηχογραφήσεων) οι οποίες γίνονται με τη χρήση ακουστικών και μικροφώνου συνδεδεμένων με το Ηλεκτρονικό Αυτί. Οι ενεργητικές ασκήσεις, με προσεκτική παρακολούθηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου, είναι απαραίτητες για τη μακροχρόνια βελτίωση.
  5. Η Μέθοδος Tomatis συμπεριλαμβάνει ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική από ψυχολόγους με αναγνωρισμένο δίπλωμα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από κρατικό φορέα, ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της παρέμβασης. Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας.
  6. Η εφαρμογή της Μεθόδου Tomatis στη Βόρεια Αμερική έχει εστιαστεί στην ανάπτυξη και βελτίωση της ακρόασης, της γλώσσας και της επικοινωνίας σε άτομα με φυσιολογική ακοή. Πρέπει να δοθεί προσοχή σε ισχυρισμούς που υποδηλώνουν τη «θεραπεία» των διαταραχών ακοής και την «επαναφορά της απώλειας ακοής».
  7. Η αποτελεσματικότητα και τα οφέλη της Μεθόδου Tomatis υποστηρίζονται από ένα αυξανόμενο σώμα συστηματικής τεκμηρίωσης και επιστημονικής ερευνητικής αξιολόγησης.
  8. Μια ομαδική εκδοχή της Μεθόδου Tomatis εφαρμόζεται στα σχολικά συμβούλια και τα ιδιωτικά σχολεία στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στην Πολωνία όπου εκεί έχει επεκταθεί και στα δημόσια σχολεία. Μέσω της Μεθόδου Tomatis για τα σχολεία, η αυθεντική Μέθοδος είναι διαθέσιμη σε εκατοντάδες παιδιών χωρίς άμεσο κόστος για τις οικογένειές τους. (βλ. σχετικό βίντεο).

Υπάρχουν σε πολλά κράτη (Ελβετία, Ισπανία κ.α.) χωριστοί σύλλογοι κέντρων ακουστικο-ψυχο-φωνολογίας που εφαρμόζουν και εκείνοι την αυθεντική μέθοδο Tomatis. Οι κανονισμοί αυτών των συλλόγων στοχεύουν στην ομοιογένεια, στην επιστημονικότητα και στο σεβασμό της αυθεντικότητας της μεθόδου, όπως τη δίδαξε ο ίδιος ο καθηγητής σε πολλά από τα ιδρυτικά μέλη αυτών  των συλλόγων.